บริษัท เทคทาเล้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้าน ICT เป็นหลัก ประกอบด้วยอุปกรณ์ระบบเครือข่ายระบบซอฟต์แวร์ สนับสนุนงานบริหารจัดการในองค์กร ตามความต้องการลูกค้า

Gallery

Contacts

299/173 Vibhavadi Rangsit Rd, Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210

service@techtalent.co.th

+66 90 905 7625

System analyst (SA)

ศึกษาความต้องการทางด้านธุรกิจขององค์กร รวมถึงประเด็นปัญหาต่างๆ นำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการในนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ กระบวนการทางธุรกิจถูกต้องสอดคล้องกัน ลดเวลาในการทำงาน    ตรวจสอบได้ รายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ

– ศึกษาและรวบรวม Business Requirement เพื่อทำเป็น Technical Requirement และประเมินผลระบบ

– ทำการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจาก Technical Requirement

– ทำการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบธุรกิจที่เป็นอยู่

– ออกแบบระบบงานทางธุรกิจใหม่

– ออกแบบระบบงานสารสนเทศ เพื่อแสดงรายละเอียดของงานระบบต่างๆ

– ทำเอกสาร Technical Requirement ให้กับคนในทีม

– Support การทำงานของคนในทีมและลูกค้า ประสานงานระหว่างผู้ใช้ระบบ และทีมพัฒนาระบบ

– จัดทำเอกสารสำหรับทดสอบระบบ และเอกสารส่งมอบงานตามมาตรฐานให้ลูกค้า

– ทำการแจกแจงถึงประเด็นต่างๆ ที่จำเป็น และมีผลกระทบต่อการพัฒนา เพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม

– กำหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ ในการแก้ปัญหา

– เลือกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ตามความเหมาะสม และรองรับความต้องการในอนาคต

– ออกแบบและวางระบบงานให้สอดคล้อง เพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ

– ให้คำแนะนำต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกนำมาใช้จริง